LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

Khanu1


มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 12 หลัง ได้แก่

          1. อาคารสำนักงานชั่วคราว                            จำนวน  1  หลัง

          2. อาคารเรียนชั่วคราว                                จำนวน  1  หลัง

          3. โรงอาหารเอนกประสงค์ชั่วคราว                     จำนวน  1  หลัง

          4. อาคารบ้านพักชั่วคราว                               จำนวน  1  หลัง

          5. อาคารบ้านพักชั่วคราว 4 ยูนิต                      จำนวน  1  หลัง

          6. อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว                           จำนวน  1  หลัง

          7. อาคารเรียนปฏิบัติการ 3 ชั้น                         จำนวน  1  หลัง

          8. อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น                             จำนวน  1  หลัง

          9. อาคารเอนกประสงค์                                 จำนวน  1  หลัง

         10. อาคารศูนย์วิทยบริการ                               จำนวน  1  หลัง

         11. ห้องน้ำ - ห้องส้วม                                   จำนวน  2  หลัง