LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478


 ปรัชญา

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ"


วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

ด้านร่ายงาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็น

พลเมืองของชาติต่อไป


 พันธกิจ

                                               1. จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีความเป็นสากลด้านวิชาชีพ

                                               2. จัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างทักษะอาชีพและจัดประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติจริง ทำจริง

                                               3. จัดการเรียนรู้ด้วยการเติมเด็มด้านทักษะชีวิตภายใต้ค่านิยมไทยและเอกลักษณ์ไทย

                                               4. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของสังคม ชุมชน


 อัตลักษณ์  : คุณธรรมนำวิชาชีพ


 เอกลักษณ์  : สิ่งแวดล้อมดี จริยธรรมเด่น เน้นทักษะวิชาชีพ


 ประวัติ ความเป็นมาวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

          วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เดิมเป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านบึงบัว-บึงสลิด วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พ.ศ. 2557 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย เพื่อให้การศึกษาด้านวิชาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 5 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62130 มีเนื้อที่ 120 ไร่