LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

 091

นางสาวศุภรัตน์  แตงน้อง

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                                                     

10

นายศราวุธ  เชื้อแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานบุคลากร

08

นางสาวปราณี  ธูปบูชา

ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

หัวหน้างานการเงิน

11

นางสาวชัญญภัทร  สุวรรณกูล

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

หัวหน้างานบัญชี