LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

 

             facebook icon  Facebook : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 01  

นายกันตพัฒน์  โสดา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

06

นายธวัชชัย  คชาธาร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

07

นางสาวจิราวดี  เขาแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานราชการครู 

หัวหน้างานความร่วมมือ

03 นางสาวอชิรญาณ์  พรมมา

ตำแหน่ง ครูพิเศษ 

04 นางสาวอรสา  คำเอี่ยม

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

05 นางสาวปราณี  นาเครือ

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์