LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

 41

นายไพศาล  อ่อนสกุล

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 40

นายทณภพ  รัตนโมรา

ตำแหน่ง ครู ชำนาณการ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 37

นายนนท์นภัทร์  เสริมสุขต่อ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์                                                          

 38

นายธนศักดิ์  ปิ่นมณี

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

 39

นายธีรนนท์  จันทร์ศิลา

ตำแหน่ง ครูพิเศษ