LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

                 facebook icon   Facebook : แผนกวิชาช่างยนต์
32  

นายกฤษดา  สาหร่าย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

350

นายทรงชัย  ไชยพรหมมา

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้างานพัสดุ

21

นายยอดรัก  ใจประเสริฐ

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน                                                

36

นายปัญญา  จันทร์เงิน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

หัวหน้างานทะเบียน

31

นายเป็นหนึ่ง  นุ่มทอง

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

30

นายวิสิษฎ์  กำมะละคร

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

 

นายฤทธิเกียรติ  มงคล

ตำแหน่ง ครูพิเศษ