LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

 24

นายประสิทธิ์  พรหมมินทร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                                

 

22.jpg

นายสุธินันท์  โสภิตพิพัฒน์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

23

นายนิพนธ์  จริยาคุณา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

หัวหน้างานปกครอง

19

นายสมมาตร  นามดี

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

 29

นายณัฐพงค์  ศรีบรรเทา

ตำแหน่ง  ครูพิเศษ