LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

14

นางสาวกมลศิริ  คามเกตุ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

15

นางสาวนัชชา  ชัยวงค์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

12

นายธนา  มหาการะเกตุ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา                                                   

13

นางสาวดารารัตน์  รักพงษ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 27

นางสาวแสงเดือน  สงสนั่น

ตำแหน่ง ครูพิเศษ