LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

25

นายธนรัช  ธนากร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน                                                                          

26

นายสมชาย  ฉัตรโพธิ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

28

นายชัยชนะ  กำเนิดผล

ตำแหน่ง ครูพิเศษ