นายโชติ เรืองฤทธิ์

  ข้อมูลอาคารสถานที่      - อาคาร 1      จำนวน 1 ชั้น
      - อาคาร 2      จำนวน 1 ชั้น
      - อาคาร 3      จำนวน 1 ชั้น
      - อาคาร 4      จำนวน 3 ชั้น
      - อาคาร 5      จำนวน 3 ชั้น
      - อาคารวิทยบริการ      จำนวน 2 ชั้น
      - อาคารเอนกประสงค์      จำนวน 1 ชั้น
      - โรงอาหาร      จำนวน 1 ชั้น
      - อื่น ๆ      จำนวน 3 ชั้น
      - สนามกีฬา