นายโชติ เรืองฤทธิ์

  หลักสูตรที่เปิดสอน


      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับชั้น ม.3

      -สาขางานวิชาการบัญชี
      -สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      -สาขางานช่างยนต์
      -สาขางานไฟฟ้ากำลัง
      -สาขางานช่างซ่อมบำรุง

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ม.6

      -สาขางานการบัญชี
      -สาขางานเทคโนโลยีดิจิทัล
      -สาขางานเทคนิคยานยนต์
      -สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
      -สาขางานเทคนิคการผลิต