นายโชติ เรืองฤทธิ์

  ข้อมูลวิทยาลัย


      วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 เดิมเป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
      โดยใช้ที่ดินสาธาณประโยชน์บ้านบึงบัว บึงสลิด วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปสว.) พ.ศ. 2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย เพื่อให้การศึกษาด้านวิชาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น