นายโชติ เรืองฤทธิ์

  ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


      " ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ "


ทักษะเยี่ยม    วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาชีพ ให้ตรงกับสาขาวิชา / สาขางาน ด้วยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้เพียงพอต่อการฝึกทักษะวิชาชีพ ตลอดจนจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เปี่ยมคุณธรรม    วิทยาลัยฯ มีการปลูกฝังความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล้าแสดงออก รู้จักอดทนอดกลั้นและอดออม
ลำเลิศวิชา    วิทยาลัยฯ เปิดสอนวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาในแต่ละระดับ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสาขาที่เรียนและที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เวลาให้เกิดคุณ    วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์จริงจากการจัดกิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน มีการวางแผนการทำงานและการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ วิสัยทัศน์ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีจัดการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นพลเมืองของชาติต่อไป