นายโชติ เรืองฤทธิ์

  จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565


      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับชั้น ปวช.)
      - ปวช.1      จำนวน 238 คน
      - ปวช.2      จำนวน 183 คน
      - ปวช.3      จำนวน 405 คน

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับชั้น ปวส.)
      - ปวส.1      จำนวน 118 คน
      - ปวส.2      จำนวน 132 คน