นายโชติ เรืองฤทธิ์

  พันธกิจ


        1.    จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีความเป็นสากลด้านวิชาชีพ
        2.    จัดการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมทักษะอาชีพและจัดประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติจริง ทำจริง
        3.    จัดการเรียนรู้ด้วยการเติมเต็มด้านทักษะชีวิตภายใต้ค่านิยมไทยและเอกลักษณ์ไทย โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
        4.    จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของสังคม ชุมชน